ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. พระราชบัญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจิตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 2. พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
 3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 2. พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2554
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๓ พ.ศ.2558
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 6. พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบทุจริต พ.ศ.2551
 7. พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559